Kategori Arşivleri: Pratik Bilgiler

Şahıs Firmalarının Ödediği Vergiler 2020

Şahıs firması tüzel kişilik anlamında açılabilecek küçük firmalardan biridir. Şahıs firmaları Tek kişi işletmeleri olarak geçer ve en basit, en eski ve uygulamada en çok görülen işletme biçimlerinden biridir. Şahıs firmalarıda bir tüzel kişiliğe sahip olduğundan vergi dairesi bakımından mükellef sayılır ve beyannameler vererek vergiler öder. Peki şahıs firmalarının ödediği vergiler nelerdir? İlk önce firmaya açtığını […]

Yıllık Ücretli İzin

Hizmet süresi Bir yıldan beş yıla kadar (beş yıl dahil) 14 İş Günü Hizmet Süresi Beş yıldan fazla onbeş yıldan az olanlara 20 İş Günü Hizmet süresi Onbeş yıl (dahil) ve daha fazla olanlara 15 yıl ve daha fazla olanlar 26 İş Günü Onsekiz ve daha küçük yaştaki işçilerle elli ve daha yukarı yaştaki işçilere […]

Yaşlılık Aylığına Hak Kazanma

4/A(SSK) SİGORTALILARININ EMEKLİLİK ŞARTLARI A- SİGORTALILIK BAŞLANGICI ERKEKLER İÇİN 08.09.1976 (DAHİL), KADINLAR İÇİN 08.09.1981(DAHİL) ÖNCESİ OLANLAR 08.09.1999 tarihinde yürürlüğe giren 4447 sayılı Kanun ile Mülga 506 sayılı Kanun’a eklenen geçici 81/A maddesinde “Bu Kanunun yürürlük tarihinden önce yürürlükte bulunan hükümlere göre yaşlılık aylığı bağlanmasına hak kazanmış olanlar ile sigortalılık süresi 18 yıl ve daha fazla olan […]

Belgesiz Gider Kaydı

BELGESİZ YAZILABİLECEK ŞEHİR İÇİ ULAŞIM, POSTA PULU VB. GİDERLER VE KDV’Sİ I   GİRİŞ Günümüzde hemen hemen her işletmenin çeşitli faaliyetleri nedeniyle belgesiz bazı giderleri vardır. Genellikle şehir içi ulaşım (otobüs dolmuş), posta pulu, jeton vb. için katlanılan bu giderler için fatura ve­ya benzeri bir belge alınamamaktadır. Fatura veya benzeri belgeye bağlanama­yan bu tür giderlerin kayıtlara nasıl geçirileceği ve bu giderler nedeniyle öde­nen KDV’nin […]

Birden fazla aylık ve gelir

5510 SAYILI KANUN’A GÖRE BAĞLANACAK AYLIK VE GELİRLERİN BİRDEN FAZLA HAKEDİLMESİ DURUMU Yazar:MehmetUZUN E- Yaklaşım / Eylül 2009 / Sayı: 201 I- GİRİŞ Bilindiği üzere, Anayasa’nın 6l. maddesinde “Devlet, sakatların korunmalarını ve toplum hayatına intibaklarını sağlayıcı tedbirleri alır. Yaşlılar, Devletçe korunur. Yaşlılara Devlet yardımı ve sağlanacak diğer haklar ve kolaylıklar kanunla düzenlenir.” amir hüküm yer almaktadır. Anayasa’nın bu […]

İndirimli Orana Tabi İşlemlerde İade Uygulaması

 26.04.2014 tarih ve 28983 sayılı Resmi Gazete’de Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliği yayımlanmıştır. ….. İndirimli Orana Tabi İşlemlerde İade Uygulaması 3065 sayılı Kanunun 28 inci maddesinin verdiği yetkiye dayanılarak Bakanlar Kurulunca vergi oranları indirilen teslim ve hizmetler dolayısıyla yüklenilen ve indirim yoluyla giderilemeyen KDV tutarlarının, Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen sınırı aşan kısmı, Tebliğin […]

İndirimli Orana Tabi İşlemlerde İade Uygulaması

26.04.2014 tarih ve 28983 sayılı Resmi Gazete’de Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliği yayımlanmıştır. ….. İndirimli Orana Tabi İşlemlerde İade Uygulaması 3065 sayılı Kanunun 28 inci maddesinin verdiği yetkiye dayanılarak Bakanlar Kurulunca vergi oranları indirilen teslim ve hizmetler dolayısıyla yüklenilen ve indirim yoluyla giderilemeyen KDV tutarlarının, Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen sınırı aşan kısmı, Tebliğin […]

KDV Tevkifatları

14.04.2012 tarih ve 28264 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 117 Seri No’lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliği’nde; Katma Değer Vergisi Kanununun 9 uncu maddesinin birinci ve 29 uncu maddesinin dördüncü fıkraları ile Vergi Usul Kanununun 120 nci maddesinin Maliye Bakanlığına verdiği yetkiler çerçevesinde, KDV tevkifat uygulamasına ve bu uygulamadan doğan iade taleplerinin yerine getirilmesine ilişkin usul […]