Kategori Arşivleri: Makaleler

Kooperatiflerde Genel Kurul Yapılmasındaki Son Durumlar 2021

Genel Kurul ile İlgili Açıklamalar Genel Kurul ile İlgili Açıklamalar YAPI KOOPERATİFLERİ VE ÜST KURULUŞLARININ GENEL KURULLARINA BAKANLIK TEMSİLCİSİ GÖREVLENDİRİLMESİ Yapı kooperatifleri ve üst kuruluşlarınca, genel kurul toplantıları için Bakanlık Temsilcisi görevlendirilmesi isteminde bulunulması zorunludur. Faal kooperatiflerin olağan genel kurul toplantısının her yılın ilk 6 ayı içinde (Haziran ayı sonuna kadar) ve en az yılda bir […]

2020 Yılı Damga Vergisi Oranları

MADDE 3 – (1) Bakanlığımızca 2019 yılı için yeniden değerleme oranı % 22,58 (yirmiiki virgül ellisekiz) olarak tespit edilmiş ve 23/12/2019 tarihli ve 30987 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 512) ile ilan edilmiş bulunmaktadır. (2) 488 sayılı Kanunun mükerrer 30 uncu maddesinin birinci fıkrası hükmü gereğince, Kanuna ekli (1) […]

2020 Yılı Basit Usule Tabi Olmanın Özel Şartları

1. Satın aldıkları malları olduğu gibi veya işledikten sonra satanların yıllık alımları tutarının 2019 takvim yılı için 120.000 TL’yi aşmaması (2020 takvim yılı için 140.000 TL*), veya yıllık satışları tutarının 2019 takvim yılı için 180.000 TL’yi aşmaması (2020 takvim yılı için 220.000 TL*), 2. (1) numaralı bentte yazılı olanların dışındaki işlerle uğraşanların bir yıl içinde […]

SGK İdari Para Cezaları

SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNCA  KESİLECEK İDARİ PARA CEZALARI   UYGULANACAK CEZA İDARİ PARA CEZASI UYGULANACAK FİİLLER 1) a) Sigortalı işe giriş bildirgesi ile genel sağlık sigortası giriş bildirgesini; 5510 sayılı Kanunda belirtilen süre içinde ya da Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığınca (Kurum) belirlenen şekle ve usule uygun vermeyenler veya Kurumca internet, elektronik veya benzeri ortamda göndermekle zorunlu tutulduğu […]

BİRLEŞME BÖLÜNME TÜR DEĞİŞİKLİĞİ

Birleşme, Bölünme ve Tür Değiştirmede Vergisel Avantajlar: KOBİ’lerde tam mükellef kurumlar vergisi mükellefleri arasındaki devir yoluyla birleşme ya da tür değiştirme, vergisiz birleşme ya da tür değiştirme olarak ifade edilmektedir. Kurumlar Vergisi Kanunu’na göre mal varlıklarının başka bir şekilde devrinde emsal bedeller esas alınarak kurum matrahı oluşturulmamakta, kurumlar vergisi uygulanmamakta ve diğer şirketlerin hisselerinin ortaklara […]

ŞİRKET KURULUŞLARINDA YENİ DÖNEM (13.03.2018 TARİH VE 30359 SAYILI RESMİ GAZETE)

Sözleşmeler artık Ticaret Sicilinde imzalanacak. Şirket sözleşmesi MERSİS’ te hazırlanarak onaya gönderilir ve Ticaret Sicil Müdürlüğüne kurucularla veya temsilcileriyle birlikte gidilir. Ticaret Sicil Müdürlüğüne başvuruda dikkat edilmesi gerekenler (1)  Kurucular, sözleşmenin imzalanması için şirketin kurulacağı yer müdürlüğünde hazır bulunur. (2) Kurucusu gerçek kişi veya tüzel kişi olan şirketlerin sözleşmesi müdürlükte bizzat kendileri veya temsilcileri tarafından imzalanır. (3) Kurucu veya temsilcinin, okur-yazar olmaması, […]

TAŞINMAZLARDA SAT-KİRALA-GERİ AL MODELİ

I- GİRİŞ KVK’nın 5. maddesinin 1 numaralı fıkrasının (e) bendinin birinci paragrafında yer alan ve taşınmazlarla ilgili sat-kirala-geri al modelini de kapsayan parantez içi hüküm, 6728 sayılı Kanun’un 56/a maddesiyle 09.08.2016 tarihinden itibaren yürürlükten kaldırılmış ve 6728 sayılı Kanun’un 56/b maddesiyle 09.08.2016 tarihinden itibaren yürürlüğe girmek üzere mezkûr 5.Maddenin 1 numaralı fıkrasının (j) bendinde, her türlü […]

YAPI DENETİM HİZMET BEDELİ İÇİNDE YER ALAN BAKANLIK VE İDARE PAYI

T.C.          GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI ANKARA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI (Mükellef Hizmetleri KDV ve Diğer Vergiler Grup Müdürlüğü)         Sayı : 84974990-130[009-2012/172]-610 12/06/2014 Konu : Yapı denetim hizmet bedeli içinde yer alan Bakanlık ve İdare payı.                           İlgide kayıtlı özelge talep formu ve eklerinde;             Yapı denetim […]

İNŞASI BİTİRİLMEMİŞ GAYRİMENKULLERİN SATIŞI VE BELGE DÜZENİ HK.

İnşası bitirilmemiş gayrimenkullerin satışı ve belge düzeni hk. T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Usul Grup Müdürlüğü   TARİH : 14.04.2014 SAYI : 11395140-105[229-2012/VUK-1- . . .]–931 KONU : İnşası bitirilmemiş gayrimenkullerin satışı ve belge düzeni hk. İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda; kurumunuzun inşaat yapımı faaliyetinde bulunduğu, satışları “satış vaadi sözleşmesi” […]

3 NO.LU KATMA DEĞER VERGİSİ BEYANNAMESİ UYGULAMASI BAŞLIYOR.

Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 17) 31 Ocak 2018 Tarihli ve 30318 (Asıl) Sayılı Resmî Gazete Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan: MADDE 1 – 26/4/2014 tarihli ve 28983 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinin (I/C) kısmında yer alan “2.1.2.1. İkametgâhı, İşyeri, Kanuni Merkezi ve İş […]