KDV Tevkifatları

14.04.2012 tarih ve 28264 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 117 Seri No’lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliği’nde; Katma Değer Vergisi Kanununun 9 uncu maddesinin birinci ve 29 uncu maddesinin dördüncü fıkraları ile Vergi Usul Kanununun 120 nci maddesinin Maliye Bakanlığına verdiği yetkiler çerçevesinde, KDV tevkifat uygulamasına ve bu uygulamadan doğan iade taleplerinin yerine getirilmesine ilişkin usul ve esaslara dair açıklamalara yer verilmiştir. Söz konusu Genel Tebliğ Tamamı ekte bulunmaktadır.
·Tebliğ 1 Mayıs 2012 tarihinde yürürlüğe girecektir.
1-KDV Tevkifatının Niteliği
KDV tevkifatı uygulaması, teslim veya hizmet bedeli üzerinden hesaplanan verginin, teslim veya hizmeti yapanlar tarafından değil bu işlemlere muhatap olanlar tarafından kısmen veya tamamen vergi sorumlusu sıfatıyla beyan edilip ödenmesidir.
“Tam tevkifat” işlem bedeli üzerinden hesaplanan verginin tamamının işleme muhatap olan alıcılar tarafından beyan edilip ödenmesi; “kısmi tevkifat” ise hesaplanan verginin Maliye Bakanlığınca belirlenen kısmının, işleme muhatap olan alıcılar tarafından, diğer kısmının ise işlemi (teslim veya hizmeti) yapan tarafından beyan edilip ödenmesidir.
2- Genel Tebliğ ile Yapılan Önemli Değişiklikler:
117 KDV Kanunu’nun Vergi Sorumlusu başlıklı 9 uncu maddesi kapsamında yapılan tevkifat işlemleri, bugüne kadar çeşitli KDV Genel Tebliğlerinde düzenlemiş olup, 117 Seri No.lu KDV Genel Tebliğ ile 37 adet Tebliğin tevkifata ilişkin bölümleri yürürlükten kaldırılarak, tevkifat uygulamasının usul ve esasları tek tebliğ altında toplanmıştır.
Önemli Bir Nokta; Yukarıda sayılan hizmetlerden hangi alıcılar, hangi hizmetler için kısmi tevkifat uygulaması yapacaklardır?
1.KDV mükellefleri ve Belirlenmiş Alıcılar tarafından kısmi tevkifat yapılacak hizmetler şunlardır.
·İş Gücü Temin Hizmetleri
·Yapı Denetim Hizmetleri
·Fason Olarak Yaptırılan Tekstil ve Konfeksiyon İşleri, Çanta ve Ayakkabı Dikim İşleri ve Bu İşlere Aracılık Hizmetleri
·Spor Kulüplerinin Yayın, Reklam ve İsim Hakkı Gelirlerine Konu İşlemler
·Temizlik ve Çevre Bakım Hizmetleri
·Servis Taşıma Hizmeti
2.KDV mükellefleri (sorumlu sıfatıyla KDV ödeyenler hariç) tarafından alınan,
·Turistik Mağazalara Verilen Müşteri Bulma/Götürme Hizmetleri
3.Belirlenmiş alıcılar (KDV mükellefi olsun veya olmasın) tarafından alınan aşağıdaki hizmetler (Belirlenmiş alıcılar önceki bölümlerde sayılmıştır.)
·Yapım İşleri ile Bu İşlerle Birlikte İfa Edilen Mühendislik-Mimarlık ve Etüt-Proje Hizmetleri
·Etüt, Plan-Proje, Danışmanlık, Denetim ve Benzeri Hizmetler
·Makine, Teçhizat, Demirbaş ve Taşıtlara ait Tadıl, Bakım ve Onarım Hizmetleri
·Yemek Servis ve Organizasyon Hizmetleri
·Her Türlü Baskı ve Basım Hizmetleri
4.Yukarıda Belirlenenler Dışındaki Hizmetler
KDV mükellefleri tarafından, 5018 sayılı Kanuna ekli cetveller kapsamındaki idare, kurum ve kuruluşlara ifa edilen ve yukarıda belirtilmeyen diğer bütün hizmetler.
Tebliğ ile belirlenen İşlemler, tevkifat yapacaklar ve tevkifat oranları aşağıdaki tabloda özetlenmiştir.
TEVKİFAT KONUSU İŞLEMLER
UYGULANACAK ORAN
·İşgücü hizmet alımı (Özel Güvenlik Hizmetleri Dahil 3.2.5.1)(Tüm mükellefler) 3.1.2/a-b
9/10
·Yapı denetim hizmetleri 3.2.6.1
(Tüm mükellefler) 3.1.2/a-b
9/10
·Turistik mağazalara müşteri bulma ve götürme hizmetleri 3.2.8.1
(Tüm mükellefler) 3.1.2/a-b
9/10
·Temizlik çevre ve bahçe bakım hizmetleri 3.2.10.1(Tüm mükellefler) 3.1.2/a-b
7/10
·Servis Taşımacılığı hizmeti 3.2.11.1
(Tüm mükellefler) 3.1.2/a-b
5/10
·Metal, plastik, lastik, kauçuk, kâğıt ve cam hurda ve atıklarının çeşitli işlemlerden geçirilip işlenmesi sonucunda elde edilen ve genellikle hurda ve atık niteliklerini kaybederek metal, plastik, lastik, kauçuk, kâğıt ve cam esaslı malzeme imalatında hammadde olarak kullanılan mamul niteliğindeki kırık, çapak, toz, granül ve benzeri ürünlerin teslimi 3.3.4.2 (Tüm mükellefler) 3.1.2/a-b
9/10
  • Metal, plastik, lastik, kauçuk, kâğıt, cam hurda ve atıklarının teslimi KDV Kanununun(17/4-g) maddesi gereğince KDV’den müstesnadır. Ancak, bu malların teslimi ile ilgili olarak aynı Kanunun (18/1) maddesine göre istisnadan vazgeçilmesi mümkündür.
İstisnadan vazgeçenlerin metal, plastik, lastik, kauçuk, kâğıt, cam hurda ve atıklarının tesliminde, Tebliğin (3.1.2.) bölümü kapsamındaki alıcılar tarafından (9/10) oranında KDV tevkifatı uygulanacaktır. 3.3.3.2 (Tüm mükellefler) 3.1.2/a-b
9/10
·Hurdadan elde edilenler dışında kalan ve ithalatçıları ile ilk üreticileri dışında kalanlardan alımlarda külçe metal teslimlerine (bakır,çinko,alüminyum) 3.3.1.2 (hizmet alan tüm KDV mükellefleri ve belirlenmiş alıcılar) 3.1.2/a-b
7/10
·Bakır, çinko,alüminyum ürünlerinin tesliminde3.3.2.2 (hizmet alan tüm KDV mükellefleri ve belirlenmiş alıcılar) 3.1.2/a-b
7/10
  • 3.3.5. PAMUK, TİFTİK, YÜN VE YAPAĞI İLE HAM POST VE DERİ TESLİMLERİ
– kütlü ve elyaf pamuk, linter pamuk, pamuk lifi döküntüleri, natürel veya tops haldeki tiftik, yün ve yapağı,
– Türk Gümrük Tarife Cetvelinin 41.01 pozisyonundaki sığır ve atların, 41.02 pozisyonundaki koyun ve kuzuların (astragan veya karakul, persaniye, breitschwanz ve benzerleri, Hint, Çin, Moğolistan ve Tibet kuzuları hariç), 41.03 pozisyonundaki keçi ve oğlakların (Yemen, Moğolistan ve Tibet keçi ve oğlakları hariç) ham post ve derilerinin, 3.3.5.2 (Tüm mükellefler) 3.1.2/a-b
9/10
·Ağaç ve orman ürünlerinin tesliminde (mobilya,kapı-pencere doğraması, döşeme malzemesi, sunta, levha, mdf, rabıta, lambri, süpürgelik ve benzeri ürünlerin teslimi hariç) 3.3.6.2 (Tüm mükellefler) 3.1.2/a-b
9/10
·KDV mükellefleri tarafından, 5018 sayılı Kanuna ekli cetveller kapsamındaki idare, kurum ve kuruluşlara ifa edilen ve Tebliğde belirtilmeyen diğer bütün hizmet ifalarında söz konusu idare, kurum ve kuruluşlar tarafından 3.2.13
5/10
·Yapım işleri ile bu işlerle birlikte ifa edilen mühendislik-mimarlık ve etüt-proje hizmetleri 3.2.1.1 (belirlenmiş alıcılar) 3.1.2/b
2/10
·Etüd,plan-proje, danışmanlık,denetim ve benzeri hizmetler 3.2.2.1(belirlenmiş alıcılar)3.1.2/b
9/10
·Makine,teçhizat,demirbaş ve taşıtlara ait tadil,bakım ve onarım Hizmetleri 3.2.3.1 (belirlenmiş alıcılar) 3.1.2/b
5/10
·Yemek, servis ve organizasyon hizmetleri 3.2.4.1 (belirlenmiş alıcılar) 3.1.2/b
5/10
·Fason olarak yaptırılan tekstil ve konfeksiyon işleri çanta ayakkabı dikim işleri ve bu işlere aracılık hizmetleri 3.2.7.1 (Tüm mükellefler) 3.1.2/a-b
5/10
·Spor kulüplerinin yayın, reklam ve isim hakkı gelirlerine konu işleri 3.2.9.1 (Tüm mükellefler) 3.1.2/a-b
9/10
·Her türlü baskı ve basım işleri 3.2.12.1
(belirlenmiş alıcılar) 3.1.2/b
5/10
Kısmi tevkifat uygulaması kapsamına giren her bir işlemin KDV dahil bedeli 1.000,- TL. ‘yi aşmadığı takdirde, hesaplanan KDV tevkifata tabi tutulmayacaktır. Sınırın aşılması halinde ise tutarın tamamı üzerinden tevkifat yapılacaktır.
Tespit edilen tutarı aşan işlemlerde KDV tevkifatı zorunluluğundan kaçınmak amacıyla bedel parçalara ayrılamayacak, aynı işleme ait bedellerin toplamı dikkate alınarak bu sınırın aşılması halinde tevkifat yapılacaktır.
Tevkifat zorunluluğundan kaçınmak amacıyla, birden fazla fatura düzenlenmek suretiyle bedelin parçalara bölündüğünün tespiti halinde vergi dairelerince, bütünlük arzettiği anlaşılan alımların toplamının yukarıda belirtilen sınırı aşıp aşmadığına bakılarak gerekli işlemler yapılacaktır.
Belirlenmiş alıcılar (KDV mükellefi olsun olmasın)
5018 sayılı Kanuna ekli cetvellerde yer alan idare, kurum ve kuruluşlar, il özel idareleri ve bunların teşkil ettikleri birlikler, belediyelerin teşkil ettikleri birlikler ile köylere hizmet götürme birlikleri,
• Yukarıda sayılanlar dışındaki, kanunla kurulan kamu kurum ve kuruluşları,
• Döner sermayeli kuruluşlar,
• Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları,
• Kanunla kurulan veya tüzel kişiliği haiz emekli ve yardım sandıkları,
• Bankalar,
• Kamu iktisadi teşebbüsleri (Kamu İktisadi Kuruluşları, İktisadi Devlet Teşekkülleri),
• Özelleştirme kapsamındaki kuruluşlar,
• Organize sanayi bölgeleri ile menkul kıymetler, vadeli işlemler borsaları dahil bütün borsalar,
• Yarıdan fazla hissesi doğrudan yukarıda sayılan idare, kurum ve kuruluşlara ait olan (tek başına ya da birlikte) kurum, kuruluş ve işletmeler,
• Payları İstanbul Menkul Kıymetler Borsasında işlem gören şirketler,