VUK’a Göre Uygulanacak 2023 Yılı Cezaları ile Çeşitli Had ve Tutarlar

Numara : 11
Tarih : 2.1.2023

VERGİ SİRKÜLERİ

NO: 2023/11

KONU: VUK Uyarınca Uygulanacak 2023 Yılı Cezaları ile Çeşitli Had ve Tutarlar

30 Aralık 2022 Tarihli ve 32059 (2. Mükerrer) Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 544)” ile 2023 yılında uygulanacak olan usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezaları ile çeşitli had ve tutarlar açıklanmıştır.

Buna göre 2023 yılında;

  • Fatura kullanma mecburiyeti ve amortisman ayırma sınırı 4.400 TL
  • Şüpheli alacak tutarı 8.900 TL
  • Sermaye şirketleri için I inci derece usulsüzlük cezası 700 TL
  • Sermaye şirketleri için II inci derece usulsüzlük cezası 370 TL
  • Elektronik belge olarak düzenlenmesi gerekenler de dâhil olmak üzere fatura, gider pusulası, müstahsil makbuzu, serbest meslek makbuzunun verilmemesi, alınmaması, bu belgelerde gerçek meblağdan farklı meblağlara yer verilmesi, bu belgelerin elektronik belge olarak düzenlenmesi gerekirken kâğıt olarak düzenlenmesi, bu belgelerin hiç düzenlenmemiş sayılmasına ilşkin ceza 2.200 TL (Bir takvim yılı içinde her bir belge nevine ilişkin olarak kesilecek toplam ceza 1.100.000 TL)
  • Elektronik beyanname ve bildirimlerin verilmemesi durumunda birinci sınıf tüccarlar ile serbest meslek erbabı hakkında uygulanacak ceza 7.500 TL

olmuştur.

VERGİ USUL KANUNUNDA YER ALAN VE 1/1/2023 TARİHİNDEN GEÇERLİ OLMAK ÜZERE UYGULANACAK OLAN HAD VE TUTARLARA İLİŞKİN LİSTE

MADDE NO KONUSU 2023 Yılında Uygulanacak Tutar (TL)
MADDE 104 İlanın şekli
1- İlanın vergi dairesinde yapılması 10.900
3- İlanın; 10.900-1.090.000
– Vergi dairesinin bulunduğu yerde yayımlanan bir veya daha fazla gazetede yapılması 1.090.000 ve üzeri
–  Türkiye genelinde yayımlanan gazetelerden birinde ayrıca yapılması
4- İlanın; 10.900
– Hazine ve Maliye Bakanlığına bağlı vergi daireleri açısından Gelir İdaresi Başkanlığının, diğerleri için ilgili idarenin resmi internet sitesinde ayrıca duyurulması
MÜKERRER Tahakkuktan vazgeçme 129
MADDE 115
MADDE 153/A Teminat tutan 440.000
MADDE 177 Bilanço hesabı esasına göre defter tutma hadleri  
1- Yıllık; 890.000
– Alış tutarı 1.270.000
– Satış tutarı
2- Yıllık gayrisafi iş hasılatı 440.000
3- İş hasılatının beş katı ile yıllık satış tutarının toplamı 890.000
MADDE 232 Fatura kullanma mecburiyeti 4.400
MADDE 252 Muhtarların karne tasdikinde aldığı harç 12,90
MÜKERRER Teminat tutarı
MADDE 257
8-  5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu ve 5307 sayılı Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Kanunu ve Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun kapsamında lisansa tabi faaliyetlerde bulunanlar ile bu madde uyarınca bandrol, pul, barkod, hologram, kupür, damga, sembol gibi özel etiket ve işaretleri kullanma zorunluluğu getirilen ürünleri imal veya ithal edenlerden; 28.000.000
-Yeni işe başlayanlar 280.000.000
– Faaliyeti devam edenler
10- 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununda tanımlı bulunan motorlu araç ticareti yapanlar 66.000.000
MADDE 313 Doğrudan gider yazılacak demirbaş ve peştamallıklar 4.400
MADDE 323 Şüpheli alacak tutarı 8.900
MADDE 343 En az ceza haddi
– Damga vergisinde 55
– Diğer vergilerde 110
MADDE NO KONUSU 2023 Yılında Uygulanacak Tutar (TL)
MADDE 352 Usulsüzlük dereceleri ve cezaları (Kanuna bağlı cetvel)
I inci derece usulsüzlükler 700
1 – Sermaye şirketleri
2- Sermaye şirketi dışında kalan birinci sınıf tüccarlar ve serbest meslek erbabı 420
3- İkinci sınıf tüccarlar 210
4- Yukarıdakiler dışında kalıp beyanname usulüyle gelir vergisine tabi olanlar 95
5- Kazancı basit usulde tespit edilenler 55
6- Gelir vergisinden muaf esnaf 26
II nci derece usulsüzlükler 370
1- Sermaye şirketleri
2- Sermaye şirketi dışında kalan birinci sınıf tüccarlar ve serbest meslek erbabı 210
3- İkinci sınıf tüccarlar 95
4- Yukarıdakiler dışında kalıp beyanname usulüyle gelir vergisine tabi olanlar 55
5- Kazancı basit usulde tespit edilenler 26
6- Gelir vergisinden muaf esnaf 15
MADDE 353 Fatura ve benzeri evrak verilmemesi ve alınmaması ile diğer şekil ve usul hükümlerine uyulmaması
1- Elektronik belge olarak düzenlenmesi gerekenler de dâhil olmak üzere fatura, gider pusulası, müstahsil makbuzu, serbest meslek makbuzunun verilmemesi, alınmaması, bu belgelerde gerçek meblağdan farklı meblağlara yer verilmesi, bu belgelerin elektronik belge olarak düzenlenmesi gerekirken kâğıt olarak düzenlenmesi, bu belgelerin hiç düzenlenmemiş sayılması 2.200
1.100.000
– Bir takvim yılı içinde her bir belge nevine ilişkin olarak kesilecek toplam ceza
2- Elektronik belge olarak düzenlenmesi gerekenler de dâhil olmak üzere perakende satış fişi, ödeme kaydedici cihaz fişi, giriş ve yolcu taşıma bileti, sevk irsaliyesi, taşıma irsaliyesi, yolcu listesi, günlük müşteri listesi ile Hazine ve Maliye Bakanlığınca düzenleme zorunluluğu getirilen belgelerin düzenlenmemesi. kullanılmaması, bulundurulmaması, aslı ile örneğinde farklı meblağlara yer verilmesi, gerçeğe aykırı olarak düzenlenmesi, elektronik belge olarak düzenlenmesi gerekirken kâğıt olarak düzenlenmesi, hiç düzenlenmemiş sayılması 2.200
– Her bir belge nevine ilişkin olarak her bir tespit için toplam ceza 110.000
– Her bir belge nevine ilişkin bir takvim yılı içinde kesilecek toplam ceza 1.100.000
4- Hazine ve Maliye Bakanlığınca tutulma ve günü gününe kayıt edilme mecburiyeti getirilen defterlerin; bulundurulmaması, günü gününe kayıt yapılmaması, yetkililere ibraz edilmemesi ile levha bulundurma ve asma mecburiyetine uyulmaması 1.100
6- Belirlenen muhasebe standartlarına, tek düzen hesap planına ve mali tablolara ilişkin usul ve esaslar ile muhasebeye yönelik bilgisayar programlarının üretilmesine ilişkin kural ve standartlara uymayanlara 26.000
7- Kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişilerce yapılacak işlemlerde kullanılma zorunluluğu getirilen vergi numarasını kullanmaksızın işlem yapanlara 1.300
  
MADDE NO KONUSU 2023 Yılında Uveulanacak Tutar (TL)
8- Belge basımı ile ilgili bildirim görevini belirlenen sürede yerine getirmeyen ya da bildirimi eksik veya hatalı yapan matbaa işletmecilerine 4.200
– Bu bent uyarınca bir takvim yılı içinde kesilecek toplam özel usulsüzlük cezası 840.000
9- 4358 sayılı Kanun uyarınca vergi kimlik numarası kullanma zorunluluğu getirilen kuruluşlardan yaptıkları işlemlere ilişkin bildirimleri, belirlenen standartlarda ve zamanda yerine getirmeyenlere 5.500
10- 127 nci maddenin (d) bendi uyarınca Hazine ve Maliye Bakanlığının özel işaretli görevlisinin ikazına rağmen durmayan aracın sahibi adına 4.200
11 -Tasdik raporu ibraz şartı getirilen mükellef adına
Alt sınır 150.000
Üst sınır 1.500.000
MADDE 355 Damga Vergisinde
– Her bir kâğıt için kesilecek özel usulsüzlük cezası 9
MÜKERRER MADDE 355 Bilgi vermekten çekinenler ile 107/A, mükerrer 242, 256, 257, mükerrer 257 nci madde ve Gelir Vergisi Kanununun 98/A maddesi hükmüne uymayanlar için ceza
– 86, 148, 149, 150, mükerrer 242, 256 ve 257 nci maddelerde yer alan zorunluluklar ile mükerrer 257 nci maddesi ve Gelir Vergisi Kanununun 98/A maddesi uyarınca getirilen zorunluluklara uymayanlar
1- Birinci sınıf tüccarlar ile serbest meslek erbabı hakkında 7.500
2- İkinci sınıf tüccarlar, defter tutan çiftçiler ile kazancı basit usulde tespit edilenler hakkında 3.700
3- Yukarıdaki bentlerde yazılı bulunanlar dışında kalanlar hakkında 1.900
107/A maddesi uyarınca getirilen zorunluluklara uymayanlar:
1- Birinci sınıf tüccarlar ile serbest meslek erbabı hakkında 4.400
2- İkinci sınıf tüccarlar, defter tutan çiftçiler ile kazancı basit usulde tespit edilenler hakkında 2.200
3- Yukarıdaki bentlerde yazılı bulunanlar dışında kalanlar hakkında 1.180
-Mükerrer 257 nci maddenin birinci fıkrasının (8) ve (10) numaralı bentleri uyarınca getirilen zorunluluklara uymayanlara (üst sınır) 2.800.000
– Tahsilat ve ödemelerini banka, benzeri finans kurumlan veya posta idarelerince düzenlenen belgelerle tevsik etme zorunluluğuna uymayanlara bir takvim yılı içinde kesilecek toplam özel usulsüzlük cezası 5.500.000
MADDE 370 İzaha davet
– Kullanılan sahte veya muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı belge tutarı 320.000
EK MADDE 1 Uzlaşma limitleri
Tarhiyat sonrası uzlaşmaya konu edilebilecek usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezalarında sınır 15.000 üzeri
376 nci maddedeki indirim oranının %50 artırımlı uygulanacağı usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezalarında sınır 15.000 ve altı
EK MADDE 11 Tarhiyat öncesi uzlaşma limiti
Tarhiyat öncesi uzlaşmaya konu edilebilecek usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezalarında sınır 15.000 üzeri

Söz konusu Tebliğe aşağıdaki bağlantı yoluyla ulaşabilirsiniz.

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 544)

 

Bu belgede yer alan bilgiler sadece genel bilgilendirme amaçlıdır, firmamız bu belgede yer alan bilgilerin üçüncü kişiler tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.