2023 Yılında Uygulanacak Damga Vergisi Tutarları Belirlendi

488 sayılı Damga Vergisi Kanununun 14 üncü maddesinde yer alan azami tutarın ve Damga Vergisi Kanununa ekli (1) sayılı tabloda yer alan maktu vergilerin yeniden değerleme oranına göre belirlenerek tespit ve ilan edilmesine dair 67 seri no.lu Tebliğ 30 Aralık 2022 Tarihli ve 32059 Sayılı (2. Mükerrer) Resmî Gazete ’de yayımlanmıştır. Buna göre:

1-   Maliye Bakanlığınca 2022 yılı için yeniden değerleme oranı %122,93 (yüzyirmiiki virgül doksanüç) olarak tespit edilmiş olup, 488 sayılı Kanuna ekli (1) sayılı tabloda yer alan tutarlar 2023 yılı için belirlenen yeniden değerlendirme oranında artırılmıştır.

2-   Belli parayı ihtiva eden Mukavelenameler, taahhütnameler ve temliknamelerin ise oranı değişmemiştir (Binde 9,48)

3-   1/1/2023 tarihinden itibaren uygulanacak Damga vergisi miktarları Tebliğ ekindeki (1) sayılı tabloda gösterilmiştir.

4-   488 sayılı Kanunun 14 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan her bir kağıttan alınacak damga vergisine ilişkin üst sınır yeniden değerleme oranında artırılmış ve 1/1/2023 tarihinden itibaren 10.732.371,80 Türk Lirası olmuştur.

Gümrük ve Dış Ticaret İşlemlerinde Sıklıkla Kullanılan Bazı Belgelere ait son 2 yılın Karşılaştırmalı Damga Vergi oranları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

Son İki Yıl 2022 2023 2022
Belli parayı ihtiva eden Mukavelenameler, taahhütnameler ve temliknameler (Binde 9,48) (Binde 9,48) (Binde 9,48)
Konşimentolar 26,80 59,70 26,80
Menşe ve Mahreç şahadetnameleri (EUR 1;EUR-MED,Fatura Beyanı v.b.g) 45,40 101,20 45,40
Gümrük idarelerine verilen özet beyan formları 19,80 44,10 19,80
Gümrük idarelerine verilen beyannameler 132,30 393,90 132,30
Belli Parayı İhtiva Etmeyen Kağıtlar (Tahkimnameler-Sulhnameler) 132,30 294,90 132,30
MEVZUAT METNİ
Kaynak: RG (30 Aralık 2022 Tarihli ve 32059 Sayılı Resmî Gazete 2. Mükerrer)

TEBLİĞLER

–– Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 67)