TAŞINMAZLARDA SAT-KİRALA-GERİ AL MODELİ

I- GİRİŞ

KVK’nın 5. maddesinin 1 numaralı fıkrasının (e) bendinin birinci paragrafında yer alan ve taşınmazlarla ilgili sat-kirala-geri al modelini de kapsayan parantez içi hüküm, 6728 sayılı Kanun’un 56/a maddesiyle 09.08.2016 tarihinden itibaren yürürlükten kaldırılmış ve 6728 sayılı Kanun’un 56/b maddesiyle 09.08.2016 tarihinden itibaren yürürlüğe girmek üzere mezkûr 5.Maddenin 1 numaralı fıkrasının (j) bendinde, her türlü taşınır ve taşınmaz malların 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu kapsamında sat-kirala-geri al modeli şeklinde ayrı bir bent olarak yeniden düzenlenmiş bulunmaktadır. Yapılan bu düzenleme madde gerekçesine göre, uygulamada karşılaşılan sorunlar dikkate alınarak yapılmıştır. Sat-Kirala-Geri Al modelinde, yapılan yeni düzenleme ile getirilen kurumlar vergisi, katma değer vergisi, tapu harcı ve damga vergisi istisnaları aşağıda açıklanmaya çalışılacaktır.

II- KURUMLAR VERGİSİ İSTİSNASI

a- Sat-Kirala-Geri Al modelinde yeni düzenlenen (J) bendine göre; her türlü taşınır ve taşınmaz malların6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu kapsamında geri kiralama amacıyla ve sözleşme sonunda geri alınması şartıyla, kurumlar tarafından finansal kiralama şirketleri, katılım bankaları ile kalkınma ve yatır%