Kooperatiflerde Genel Kurul Yapılmasındaki Son Durumlar 2021

Genel Kurul ile İlgili Açıklamalar

Genel Kurul ile İlgili Açıklamalar

YAPI KOOPERATİFLERİ VE ÜST KURULUŞLARININ GENEL KURULLARINA BAKANLIK TEMSİLCİSİ GÖREVLENDİRİLMESİ

Yapı kooperatifleri ve üst kuruluşlarınca, genel kurul toplantıları için Bakanlık Temsilcisi görevlendirilmesi isteminde bulunulması zorunludur.

Faal kooperatiflerin olağan genel kurul toplantısının her yılın ilk 6 ayı içinde (Haziran ayı sonuna kadar) ve en az yılda bir kere yapılması zorunludur. Tasfiye halindeki kooperatifler için ise yıl içerisinde yapılması zorunludur.

Genel kurul ana sözleşmede gösterilen şekil ve surette toplanır (Anasözleşme 28.madde). Çağrının toplantı gününden en az 30 gün önce ve en çok iki ay içinde yapılması gerekmektedir.

Çağrıda, birinci toplantıda çoğunluk sağlanamadığı takdirde, yapılacak olan sonraki toplantının tarihi, saati ve yeri açıklanarak yeni bir bildirime gerek kalmaksızın bir defada ortaklara duyuru yapılabilir. Toplantıların arasında en az 7 ve en fazla 30 gün süre bulunması gerekir. Müdürlüğümüze ikinci bir dilekçe ile yeniden temsilci isteminde bulunulmalıdır.

Sürelerin hesabında duyuru ve toplantı günleri hesaba katılmaz.

 GENEL KURUL ÖNCESİ:

Başvuru sırasında kullanılacak dilekçe G-EK-1‘de yer almakta olup, başvuru ile birlikte aşağıdaki eklerin bulundurulması gerekmektedir.

 1. Çağrı için alınan kararın örneği (aslının aynı, yetkili iki kişinin ıslak imzası ile) – (yönetim kurulu, denetim kurulu veya tasfiye memurları, üst birlik yönetim kurulu kararı ya da kesinleşme şerhli mahkeme kararı) – (karar defteri açılış sayfası ile birlikte),
 2. Çağrıyı yapanların yetkili olduklarını gösteren yeni tarihli belge (Başvuru sahipleri, ticaret sicil memurluğundan kooperatifi temsile yetkili son yönetim kurulu üyeleri olduklarını gösterir yazı alacaklardır. Ticaret sicil memurluklarınca verilecek bu yazıda, başvuru sahiplerinin kooperatifin temsili konusunda yetkili oldukları, yetkilerinin başlangıç tarihi, yetki süreleri dolmuşsa yetkinin bitiş tarihi vb. hususlara yer vereceklerdir. Azlık tarafından çağrı yapılmakta ise çağrı iznini veren kesinleşme şerhli mahkeme kararı),
 3. Toplantı gündemi (yetkili iki kişinin ıslak imzası ile),
 4. Vezne alındısı makbuzu aslı (Ankara Defterdarlığına bizzat yada Ankara Defterdarlığı Muhasebe Müdürlüğünün Ziraat Bankası Kamu Girişimci Şubesi 1745-1000 6489 nolu hesabına (i-ban no: TR25 0001 0017 4500 0010 0064 89KOOPERATİF ÜNVANI VE KOOPERATİF VERGİ NUMARASIbelirtilerek yatırılacaktır. Üzerinde Kooperatif ünvanı ve vergi numarası bulunmayan dekontlar işleme alınmayacaktır. Ayrıca yapılacak olan genel kurul toplantısı mesai saatleri dışında tamamlanırsa ücret farkı yatırılması gerekmektedir.)

Dilekçe ve ekleri; genel kurul toplantı tarihinden en az 15 gün önce İl Müdürlüğüne teslim edilmeli ve bilgilerin tamamının eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurulması gerekmektedir.

Diğer yandan, 1163 sayılı Kooperatifler Kanunu’nun 47. maddesine göre yapılan genel kurul toplantıları için de Bakanlık Temsilcisi görevlendirilmesi hususunda başvuruda bulunulması zorunlu olup, bu tip toplantılar için yapılacak başvurularda yukarıda belirtilen 15 günlük süre şartı aranmamaktadır. Ancak bu durumda yönetim kurulu kararı alınması ve müracaat dilekçesinde Genel Kurul Toplantısının 47. maddeye göre yapılacağı hususunun belirtilmesi gerekmektedir.

Genel kurul toplantılarını üç yıl üst üste yapmayarak kanunen dağılmış sayılan kooperatiflerin veya üst kuruluşlarının genel kurul toplantısı için Bakanlık Temsilcisi müracaatında bulunmaları halinde, toplantı gündeminde münhasıran tasfiye kararı alınması yönünde madde bulunması zorunludur. Söz konusu durumu içeren bir gündem maddesi yoksa temsilci görevlendirilmeyecek, ancak faaliyetlerinin devam ettiğine dair mahkemece verilmiş karar bulunması halinde temsilci görevlendirilebilecektir.

 GENEL KURUL SONRASI:

Genel Kurul toplantı sonrasında müdürlüğümüze getirilmesi gereken;

 1. Çağrı Listesi Aslı (aslının aynı, yetkili iki kişinin ıslak imzası ile) – (İadeli taahhütlü davet mektubu listesi ve/veya elden imza karşılığı teslim listesi ve/veya gazete ilanı)
 2. Genel Kurul Toplantı Tutanağı G-EK-2  (Temsilci Katılmadı ise;Divan üyeleri tarafından ıslak imzalı ve noter onaylı örneği)
 3. Yönetim Kurulu faaliyet raporu G-EK-3
 4. Denetim Kurulu raporuG-EK-4
 5. Hazirun Listesi (Yönetim Kurulu ve Divan Üyeleri tarafından ıslak imzalı aslı) G-EK-5
 6. Bilanço ve Gelir-Gider Cetvellerinin Yönetim Kurulunca imzalı aslı ile Damga harcının ödendiğine dair makbuzun aslı (Damga harcı bağlı bulunulan vergi dairesine yatırılacaktır).
 7. Gelir-Gider tablosunun düzenlendiği hesap dönemine ilişkin yevmiye defterinin son kayıt ve noterce yapılan kapanış tasdikini içeren sayfasının fotokopisi veya aslı gibidir ıslak imzalı
 8. Genel Durum Bildirim Formu (seçim yada gayrimenkul varsa, yönetimce ıslak imzalı) G-EK-6
 9. “e-kooperatif” tebliğ formu (Gündeminde seçim olan kooperatiflerde seçilen yeni yönetim kurulu üyelerince, seçim olmayan kooperatiflerde mevcut yönetim kurulu üyeleri tarafından imzalanacak ve toplantıya katılan temsilciye teslim edilecektir. Katılım sağlanamayan toplantılarda İl Müdürlüğüne teslim edilecektir.)G-EK-7
 10. Mal Bildirim Formu (seçim varsa, yönetim kurulu üyeleri tarafından kapalı zarf içinde bir dilekçe ekinde Müdürlüğümüz Genel Evrak bürosuna verilecektir) G-EK-8

* Toplantıya Bakanlık Temsilcisi katılmadı ise; yukarıda belirtilen belgelerin bir dilekçe ekinde İl Müdürlüğümüze sunulması gerekmektedir G-EK-9

Tebliğ hükümlerine uygun olmayan, bir iki cümle ya da paragraftan ibaret genel ve soyut bilgiler ihtiva eden raporlarla ilgili olarak, Kooperatifler Kanununun 86. maddesinin beşinci fıkrası hükmüne uygun olarak görevli ve yetkili merci olan Bakanlığımızın yürürlüğe koyduğu düzenlemeye aykırı olduğu kabul edilerek, görevli Bakanlık Temsilcilerince toplantı tutanağına gerekli şerhler düşülecektir.

Genel kurul toplantı tutanağının, toplantının yapıldığı yerde yazılıp imzalanması zorunlu olup tutanağın toplantı yerinde, genel kurul divanınca düzgün ve okunaklı biçimde yazılacaktır. (Mümkünse bilgisayar ortamında)

Yanlış yazılan kelime, rakam ve satırlar karalanmamalı, okunacak biçimde ortasından tek çizgiyle iptal edilmeli, yanına parantez içinde (çizildi) denilerek doğrusu yazılmalıdır. Ay adları, bir ve iki basamaklı sayılar, rakamla değil yazıyla yazılmalı; tutanakta sonradan ilaveler yapılmasına imkân verebilecek boşluklar olmamalı ve çıkıntı yapılmamalıdır. Tutanağın başlangıç kısmına, genel kurul toplantısının başlama saati ve tutanağın son kısmına da genel kurul toplantısının bitiş saati mutlaka yazdırılmalıdır.

Tutanağın giriş bölümü, her bir gündem maddesine ilişkin genel kurul kararı, tutanağın bitiş bölümü, sırasıyla genel kurulca görüşülüp belirlendikçe, genel kurul başkanınca katiplere yüksek sesle okutularak yazdırılacak, biri yazdırılıp bitirilmedikçe sonraki bölüm ya da gündem maddesinin görüşülmesine geçilmeyecektir.

Yönetim kurulunca hazırlanacak yıllık çalışma raporları ile denetim kurulunca hazırlanacak raporların, 11.06.2008 tarih ve 26903 sayılı Resmi Gazetede ilgili Bakanlığınca yayımlanan “Kooperatifler ve Üst Kuruluşları Yönetim Kurulu Üyelerinin Genel Kurul Toplantılarına Sunacakları Yönetim Kurulu Yıllık Çalışma Raporunun Usul ve Esaslarına İlişkin Tebliğ” ile “Kooperatifler ve Üst Kuruluşları Denetim Kurulu Üyelerinin Genel Kurul Toplantılarına Sunacakları Denetim Kurulu Raporunun Usul ve Esaslarına İlişkin Tebliğ” hükümlerine uygun olarak düzenlenmesi gerekmekte olup, bu Tebliğlerdeki esaslara uygun olarak düzenlenmeyen raporlar genel kurulda görüşülemeyecek ve kabul edilemeyecektir.

Ayrıca, yönetim ve denetim kurulu faaliyet raporlarının söz konusu Tebliğ hükümlerine uygun olmaması nedeniyle görüşülememesi, yönetim ve denetim kurullarının ibra edilmedikleri anlamına gelmemektedir. Dolayısıyla, bu durumda ibraya ilişkin menfi veya müspet bir genel kurul kararının varlığı söz konusu olmayacağından, mevcut yönetim ve denetim kurulu üyelerinin aynı organlara tekrar seçilmeleri de mümkün bulunmaktadır.

Yevmiye defterinin son kaydı ve noterce yapılan kapanış tasdikinin fotokopisinin tetkikinde, Türk Ticaret Kanununun 70/son maddesine uygun olarak ilgili dönem yevmiye defterinin noter kapanış tasdikinin bulunmadığının tespiti halinde, Türk Ticaret Kanununun 67. maddesi hükmü gereğince ilgili Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır.

Toplantı gününden itibaren en geç bir ay içinde, istenilen belgelerin onaylı birer örneği, kooperatifin ticaret siciline tescil edildiği yerdeki Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne tevdi edilir.(Anasözleşme 41.madde)

Kooperatif Genel kurullarının ertelenmesi ile ilgili süreç aşağıdaki gibidir.

Birinci Erteleme:

7244 sayılı kanunun 2/1-d maddesine göre işletme ve yapı kooperatiflerinin genel kurulları 31/07/2020 tarihine kadar ertelenmiştir.

İkinci Erteleme:

Ticaret Bakanlığı, işletme kooperatiflerinin genel kurullarını 31/10/2020 tarihine kadar ertelemiştir.

Üçüncü Erteleme:

İçişleri Bakanlığı 02/10/2020 tarih ve 16230 sayılı Genelgesi ile kooperatiflerin genel kurullarını 01/12/2020 tarihine kadar ertelemiş olup, Valilik kararına istinaden Çevre ve Şehircilik Bakanlığı İl Müdürlüğü yazısı yapı kooperatiflerine bildirilmiştir.

Dördüncü Erteleme

27.11.2020 Tarihli Z-89780865–153–19961 numaralı İçişleri Bakanlığı Genelgesi ve İstanbul Valiliği 28.11.2020 Tarihli 107 Numaralı İl Hıfzıssıhha Meclis Kararına istinaden şu an için sadece İstanbul ilinde geçerli olmak üzere 

Daha önceden İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisince alınan 02.10.2020 tarihli ve 96 No.lu karar ile 01.12.2020 tarihine kadar yapılmaması kararlaştırılan,

 • Sivil toplum kuruluşları,
 • Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve üst kuruluşları,
 • Barolar, meslek odaları, birlikler ve
 • Kooperatifler tarafından düzenlenecek etkinliklerin (genel kurul toplantıları dahil) 01.03.2021 tarihine kadar ertelenmesine, 

Uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesine ve mağduriyete neden olunmamasına, alınan kararlara uymayanlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282 nci maddesi gereğince idari para cezası verilmesine, aykırılığın durumuna göre Kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılmasına, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına karar verilmiştir.

 

Yapılan ertelemeler neticesinde 2019 mali yılına ait olağan genel kurulların 2020 yılı sonuna kadar icrası olanaksız hale geldiğinden ve yönetim kurullarının olağan genel kurul çağrısı yapma imkanı kalmadığından,

2019 mali yılı olağan genel kurullarını yapamayan kooperatiflerin yönetim kurulları hakkında Cumhuriyet Başsavcılıklarına suç duyurusunda bulunulmayacaktır.

Merkezi yönetim, il idaresi veya İl/İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulları tarafından aksi yönde bir karar alınmaması durumunda; 2019 mali yılı ve 2020 mali yılı olağan genel kurullarının kooperatiflerin tercihleri doğrultusunda ayrı ayrı veya birleştirilerek

01.03.2021 ila 30.06.2021 tarihleri arasında yapılması önemle duyurulur. (Tasfiye Halinde olan kooperatifler 31 Aralık 2021 tarihine kadar genel kurullarını yapabilirler.)

***

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 17 Kasım 2016 tarih ve 29891 sayılı Resmi Gazete‘de yayımlanan Yapı Kooperatiflerine Ait Bilgilerin Elektronik Ortamda Kaydına Dair Tebliğ ile, kooperatife ve ortaklara ait verilerin (ad, soyad, T.C. kimlik numarası) sisteme (E-KOOP) kaydı ilgili kooperatifin yönetim kurulu başkanınca sisteme girilmesi ve güncellenmesi yönetim kurulu başkanının sorumluluğuna verilmiştir.

Kooperatif Yöneticileri E-Devlet şifresi ile E-Kooperatif uygulamasına girerek kooperatife ait bilgileri, ortak ve diğer bilgileri İVEDİ olarak güncellemeleri gerekmektedir. Genel Kurul Toplantılarında; E-Koop sisteminden çıkarılan hazirun listeleri kullanılacaktır. Uygulamaya giriş yapamayan yöneticiler Müdürlüğümüzle iletişime geçerek Kooperatif Şube Müdürlüğü personeline, yönetici bilgilerini güncelletmeleri gerekmektedir.

S.S. (Faal) Kooperatifler, Genel Kurullarını her hesap devresi sonundan itibaren ilk 6 ay içinde ve yılda en az bir defa yapılması zorunludur. (1163 sayılı Koop. Kanunu Madde 45 – (Değişik: 4/10/1988 – 3476/11 md.) İlk 6 ayda genel kurul yapmayan kooperatifler hakkında Savcılığa suç duyurusunda bulunulmaktadır.

Genel Kurul Toplantılarınızı Haziran ayına bırakılması durumunda yoğunluktan dolayı temsilci görevlendirilmesi yapılamayabilir. Bu duruma azami dikkat edilmesi gerekmektedir.

T.H.S.S. (Tasfiye Halinde) Kooperatifler, ise her hesap devresi sonundan itibaren bir takvim yılı içinde en az bir defa genel kurul yapmaları hukuki zorunluluktur. (1163 sayılı Koop. Kanunu Madde 45 – (Değişik: 4/10/1988 – 3476/11 md.)

Kooperatiflerle ilgili yapılan denetimlerde Kooperatifin tutmak zorunda olduğu defterlerde eksiklikler olduğu görülmüştür. Yapı kooperatifleri “Yevmiye Defteri, Defteri Kebir, Envanter Defteri, Genel Kurul ve Yönetim Kurulu Karar Defterleri”nin açılış, “Yevmiye Defteri”nin kapanış onaylarının yapılmamış olmasının idari para cezası yaptırımı vardır. (6102 sayılı Türk Ticaret Kanunun 64/3 maddesi)   

 

EKLER:

Bakanlık Temsilcisinin Katılması Halinde Genel Kurul

Toplantı Tutanağı ÖrneĞİ:

 

GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

 

S.S. ……………… Kooperatifinin …… hesap yılı olağan/olağanüstü genel kurul toplantısı yapılmak üzere …/…/… tarihinde saat …… da …………………………….…… adresinde,  Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Temsilcisi …………………’nın gözetiminde toplanıldı ve toplantının saat …:…’de başlatılmasına çağrıyı yapan organca (yönetim kurulu) karar verildi.

 

Genel Kurul toplantısına başlamadan önce yapılan incelemelerde;

 

 1. a) Genel Kurul toplantısı ile ilgili duyurunun …./…/… tarihli .…………… Gazetesinde toplantı yer ve gündemi gösterilerek yapıldığı, ortaklara gündemi içeren çağrı mektuplarının; …./…./… tarihinde ………….. ortağa …………. PTT Şubesinden taahhütlü olarak gönderildiği, ………. ortağa da …/…/…. tarihinde imza karşılığında tebliğ edildiği,

 

 1. b) Yönetim Kurulunca, 1163 sayılı Kooperatifler Kanununun 26 ncı maddesindeki niteliklere ve Ortaklar Kayıt Defterindeki kayıtlara uygunluğu onaylanarak hazırlanan ve ortakların imzasına sunulan Ortaklar Listesinde kayıtlı (Rakamla) …… (Yazıyla) …… ortaktan, (Rakamla) …… (Yazıyla) ………… ortağın asaleten ve (Rakamla) ……… (Yazıyla) ………… ortağın vekaleten katılımı ile toplam (Rakamla) ……… (Yazıyla) ………. ortağın toplantıda hazır bulunduğu, toplantının açılması için gerekli çoğunluğun mevcut olduğu/olmadığı,

anlaşılmıştır.

 

Toplantıya katılan Bakanlık Temsilcisince/Temsilcilerince genel kurula hitaben bilgi verildi.

 

Toplantı …………………………… tarafından açıldı.

 

GÜNDEM MADDELERİ

1)

2)

(Dilek ve temenniler)

Dilek ve temenniler bölümünde görüş bildiren olmadı ve toplantı saat …………………………..’da kapatıldı.

 

 

Divan Üyeleri                                                                  Bakanlık Temsilcisi/Temsilcileri

 

Divan Başkanı              Katip Üye

YÖNETİM KURULU YILLIK ÇALIŞMA RAPORU

 

A. GENEL BİLGİLER

 1. a) Kooperatifin adı :……………………………………………………………………………………………………
 2. b) Kuruluş bilgileri : ………………………………………………………………………………………………….
 3. c) Ticaret Sicili Tescil Tarihi ve Sicil Numarası :……………………………………………….
 4. d) Adresi : ……………………………………………………………………………………………….
 5. e) Telefon/Faks Numaraları : 0312 ……………………
 6. f) Web adres ve elektronik posta: …………………………..
 7. YÖNETİM VE DENETİM KURULLARI İLE PERSONEL BİLGİLERİ

1)  Yönetim Kurulu Üyeleri                          Görev Dönemi  Yıllık Ödemeler Toplamı

1……………………………….                     …………………… …………………………………….

 1. ……………………………… ……………………. …………………………………….

3………………………………..                    ……………………. …………………………………….

2) Denetim Kurulu Üyeleri                           Görev Dönemi  Yıllık Ödemeler Toplamı

 1. ………………………………. ………………………             ……………………………………..
 2. . ………………………………. ……………………… ……………………………………..

3) Personelin Adı Soyadı                           Görev Dönemi         Unvanı  Yıllık Ödeme Top.        SSK Pirimi

 1. ……………………….. ………………………             ………….   …………………….           ………………..

2………………………….                             ………………………             ………….   …………………..        …………….

4) Faaliyet dönemiyle ilgili genel değerlendirme ve geleceğe yönelik beklentiler

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 

5)Önceki dönem bütçe kalemlerindeki gerçekleşmeler:

GELİRLER                                    ÖNGÖRÜLEN    GERÇEKLEŞEN                   %

 1. ……………………………………….. ……………………… ……………………………… ……..
 2. ……………………………………….. ……………………… ……………………………… ……..
 3. ……………………………………….. ……………………… ……………………………… ……..

 

GİDERLER                                   ÖNGÖRÜLEN    GERÇEKLEŞEN                       %

 1. …………………………………….. ……………………….. ……………………………                     ………
 2. …………………………………….. ……………………….. ……………………………                     ………
 3. …………………………………….. ……………………….. ……………………………                     ………

 

 

 1. C) MALİ DURUM VE MUHASEBE İŞLEMLERİ:

1)Bilanço kalemleri hakkında genel bilgi : …………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

2)Dönem içerisinde gerçekleşen toplam gelir gider rakamları şöyledir:

Toplam gelir                       :…………………………

Toplam gider                     :…………………………..

Kalan para                          :………………………….

3)Kooperatifin giderlerinin dökümü aşağıda gösterilmiştir.

-Arsa ve Proje ödemeleri   :……………………

-İnşaat giderleri         :……………………

-Vergi ve harç giderleri     :……………………

-Sigorta giderleri                :……………………

-Genel giderler                   :……………………..

Diğer giderler                     :……………………

Toplam                               :…………………….

4) Kullanılan Banka Kredilerinin:

Banka Adı             Tutarı                                  Faiz Oranı             Vadesi                  Ödenen                  Kalan

……………….         …………………. …………………     …………….           …………………      ………..

………………..       ………………….. ………………….     …………….           …………………      ………..

5) Kooperatifin Borçları:

 1. Belediyeye : ………………………………………………………………………………………..
 2. Vergi Dairesine : ………………………………………………………………………………………..
 3. Sigorta (SSK) : ………………………………………………………………………………………..
 4. Piyasaya : ………………………………………………………………………………………..
 5. Yükleniciye : ………………………………………………………………………………………..
 6. Personele : ………………………………………………………………………………………..
 7. Diğer Borçlar : ………………………………………………………………………………………..

6) Demirbaş ve diğer araçlar                               :

Cinsi                                                                             Bedeli                                       Adedi

 1. ……………………………………….. ……………………..  ……………………
 2. ……………………………………….. ……………………… ……………………..
 3. ……………………………………….. ……………………..  ……………………..

7) Tutulan Defterler

Noter Tasdiki(Açılış)                       Noter Tasdiki(Kapanış) Defterin Türü                                                 Tarih ve Sayısı Noter.Adı              Tarih ve Sayısı Noter.Adı

1-Yevmiye Defteri,                              …../…../20…./.…..      …………….           …../…../20…./……          …………….

2-Envanter ve Bilanço Def.       …../…../20…./.…..              …………….           …../…../20…./……          …………….

3-Defteri-Kebir  Def.                      …../…../20…./.…..         …………….

4-Yönetim Kurulu Karar Def.   …../…../20…./.…..               …………….

5-Genel Kurul Karar Defteri             …../…../20…./.…..      …………….

6-Ortak Kayıt Defteri                 …../…../20…./.…..              …………….

Ç)ORTAKLIK İŞLEMLERİ :

1) Mevcut Ortak Sayısı                                                                  : ………………………………………………

-Dönem içerisinde kaydedilen ortak sayısı                                            : ………………………………………………

-Genel kurulca belirlenen ortak ve konut/işyeri sayısı     : ………………………………………………

-Ortakların anasözleşmede belirtilen şartları taşıyıp taşımadığı:……………….……………….

2) Genel kurulca belirlenen ve tahakkuk eden aidat miktarı : ……………………………………………..

-Ortaklardan yapılan tahsilat                                                                      : ……………………………………………..

-Ortakların aidat borcu                                                                 : ……………………………………………..

3)Genel kurulca belirlenen gecikme faizi oranı ile usul ve esaslar: ……………………………

-Gecikme faizi tahakkuk miktarı                                                                 :…………………………………..

-Gecikme cezası tahsilat miktarı                                                 :………………………………………….

4)Dönem içerisinde gerçekleşen hisse devirleri şu şekildedir:

Devreden                                           Devralan                                             Yönetim Kurulu Tarih-No

 1. ………………………………. ……………………………….. …../…../20…./.…..           …………….
 2. ………………………………. ……………………………….. …../…../20…./.…..           …………….
 3. ………………………………. ……………………………….. …../…../20…./.…..           …………….

 

5)Çıkarılan ortaklar

Çıkarılma kararı kesinleşmeyen ortağın;

Ortağın adı ve soyadı       Çıkarılma sebebi                yerine ortak alınıp alınmadığı                    ………………….            ……………………..    …………………………………..

6) Ortaklığı sona eren ortaklara  yapılan ödemeler

Adı Soyadı                                         Ödemelerin tarihi                                            Ödemenin tutarı

…………………………                        …………………………………..                           ……………………….

 

 

D)ARSA İNŞAAT VE FERDİLEŞME ÇALIŞMALARI :

1-Gayrimenkul alımı ve satımı ile ilgili Genel Kurul kararı “…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………”

2-Gayrimenkul alım ve satım tutarları : ……………………………………………

3-Gayrimenkul alımının, kat karşılığı arsa devralınmasının tapu devri veya tapuya şerh verdirilecek bir satış vaadi sözleşmesiyle yapıldığına ilişkin açıklamalar: …………………………………………………………………………………………….

4-. İnşaat Yapım Yöntemi : ………………………………………………………………………..

-Konut/işyeri Sayısı : ……………………………………

-Yapım yöntemi ve konut/işyeri sayısına ilişkin genel kurul kararları “………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….”

5)Yapılan İhalelerin         :

Yapılan  İhaleler      İmzalanan sözleşmelerin tarihi/Bedeli       Konusu                         Tarafları

1.…………….          …………………………………                …………………        ………….

2……………                 ………………………………              …………………        …………..

6)Arsa veya arazinin imar durumu           : ………………………………………………………..

-Proje                                                   : …………………………………………………………

-İnşaat ruhsatı tarih ve No’su     : …………………………………………………………

-Altyapı durumu               : ………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………….

-Çevre düzenleme çalışmaları : ………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………….

7)Hakedişlerin T. No            Müteahhid/taşeron adı         Yapılan Ödeme     Kalan

1…………………………….  ……………..               .        ………………….  …………….

2…………………………….  ………………                       …………………    ……………

8) Yılsonu itibariyle İnşaat Seviyesi, inşaatların tahmini tamamlama tarihi ve tahmini maliyeti:”…………………………………………………………………………………………………………………”

9)Kesin Maliyet                : ……………………………………………………………………

-Şerefiye Tespiti                              : ……………………………………………………………………

-Kur’a Çekimi                     : ……………………………………………………………………

-Yapı Kullanma İzin Belgesi Tarih ve No’su: …………………………………………….

-Tapu Dağıtım Tarihi                       : …………………………………………………………

-Tasfiye Başlangıç Tarihi                : ……………………………………………………………………

 

 

E)HUKUKİ FAALİYETLER :

 

1)Genel Kurul Kararları ve ihraç kararlarına karşı açılan davalar :

Davacı    –    Dava Konusu       – Davanın Gör.Mahkeme            Dosya No    Aşaması

1)…………………………………………………………………………………………………………………………..

2)…………………………………………………………………………………………………………………………..

 

2)Kooperatif ile ilgili devam eden ve sonuçlanan davaların mahkeme  ve dosya numaraları:

Davacı    –    Dava Konusu     –     Davanın Gör.Mahkeme         Dosya No 1)…………………………………………………………………………………………………………………

2)…………………………………………………………………………………………………………………

 

3)Kooperatif hakkında Cumhuriyet Başsavcılıklarına yapılan suç duyuruları,

Davacı/şikayetçi                               Konusu                               Hazırlık numarası

1)…………………………………………………………………………………………………………………

2)…………………………………………………………………………………………………………………

 

 

Bu rapor kooperatifin      ..…… –  …..… dönemi hesap ve işlemlerine ilişkindir.

 

…./…../20..

 

 

 

……………………………..Konut Yapı Kooperatifi

 

 

Yönetim Kurulu Başkanı   Yönetim Kurulu Üyesi    Yönetim Kurulu Üyesi

 

………………………………………………………………………………KOOPERATİFİ

………………….YILI GENEL KURULU’NA İLİŞKİN

DENETLEME KURULU RAPORU

 

Genel Kurul Toplantı Tarihi                          :……………………………………………………………………………….

İncelemenin ait olduğu Dönem : ………………………………………………………………………………

Rapor Düzenleme Tarihi                               : ………………………………………………………………………………

Raporun Yönetim Kuruluna teslim tarihi: …………………………………………………………………………

I- KURULUŞ İŞLEMLERİ

(Bu bölüm 1. Genel Kurul için doldurulacaktır.)

1)    Kuruluş işlem ve harcamalarından usulsüzlük……………………………: (varsa açıklayınız)

2) Kooperatif unvanında kamu kurum ve kuruluşunun ismine yer verilip verilmediği ……………………………………………………………………..……( varsa açıklayınız)

II. YÖNETİM KURULU VE PERSONEL İŞLEMLERİ

1.Yönetim Kurulu üyeleri üyelik  şartlarını …………………………………….(değilse açıklayınız)

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

 1. İnceleme dönemimiz içerisinde Yönetim Kurulu toplantı çoğunluğunu ……………………………

(kaybetmiş ise açıklayınız)

……………………………………………………………………………………………………………………………………

 1. Yönetim Kurulu Üyeleri hakkında dava açılmışsa son durumu açıkla:

Davacı                                  Dava Konusu                     Mahkemesi                       Dosya No

…………..                             ……………………….           ………………………             …………………………………..

 1. Yönetim Kurulu üyelerine genel kurulca tespit edilen ödemelerin dışında veya belirlenen tutarların üzerinde bir ödeme ………………………………… .
 2. Gayrimenkul alım ve satımında yapılan imalat ve inşaat işlerinde Genel Kurul kararlarına …………………………(uyulmamış ise açıklayınız) ……………………………………………………………

…………………………………………………………………………………….…………..

 1. Yönetim Kurulu üyeleri ile kooperatif çalışanlarının kooperatifle, yaptığı işin konusuna giren bir ticari muamele ………………………………….(yapmış ise açıklayınız) ……………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………….

 1. Yapı kooperatiflerinde, genel kurulca alınması kararlaştırılan gayrimenkullerin alımının, kat karşılığı arsa devralınmasının, yönetim kurulunca tapu devri veya tapuya şerh verdirilecek bir satış vaadi sözleşmesi ile yapılıp yapılmadığına yer verilir.
 2. Defter ve belgelerin incelenmesinde ve tesliminde bir zorluk ………………………………………….

(zorluk yaşanmışsa açıklayınız)……………………………………………………………………………………….

 

 1. Yönetim Kurulu Çalışma Raporu gerçek durumu eksiksiz ve hatasız olarak yansıtmaktadır/yansıtmamaktadır. (değilse açıklayınız) ………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………..
 2. Müdür ve Kooperatif çalışanlarına ödenen ücretlere dair SSK primleri tam ve zamanında yatırılmaktadır/yatırılmaktadır. (değilse açıklayınız) …………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 

III- ORTAKLIK İŞLEMLERİ BÖLÜMÜ

 1. Ortaklar listesi Anasözleşmeye uygun düzenlenmiştir / düzenlenmemiştir. (düzenlenmemiş ise açıklayınız) ……………………………………………………………………………………………………………….
 2. Ortaklıktan ayrılanlar ile yeni ortakların Yönetim Kurulu kararları alınmıştır / alınmamıştır. (alınmamış ise açıklayınız) …………………………………………………………………………………………..
 3. a) Genel Kurul Ortaklar Listesi Ortaklar Pay Defteri kayıtlarına uygundur / uygun değildir.
 4. b) Oy kullanma hakkı olmayan ortaklar listelerinde yeralmıştır / yeralmamıştır.
 5. c) Çıkarma kararı kesinleşmeyen ortaklar listelerde yeralmıştır / yeralmamıştır.
 6. d) Üç ay öncesinden ortak olmayanlar ortaklar listesinde yeralmıştır / yeralmamıştır.
 7. Genel Kurulca kararlaştırılan ortak sayısının üzerinde ortak kaydedilmiştir / kaydedilmemiştir.
 8. a) Usule aykırı ortak ihraç edilmiştir / edilmemiştir
 9. b) Çıkarma kararı kesinleşmeyen ortakların yerine yeni ortak alınmıştır / alınmamıştır.
 10. Kooperatif ortakları tarafından denetim kuruluna Kooperatif Yönetim Kurulu üyeleri ve çalışanları hakkında intikal ettirilen şikayetler vardır / yoktur. (varsa yapılan incelemeyi açıklayınız) ……………………………………………………………………………………………………………

6.   Yönetim Kurulu, ortaklar arasındaki eşitlik ilkesine uygun davranmıştır/davranmamıştır

IV- TÜRK TİCARET KANUNU GEREĞİ TUTULMASI ZORUNLU OLAN

DEFTER VE BELGELER

 

 1. Defter Adı: Noter Tasdiki

(Açılış) (Kapanış)            Noter    Kayıtlara

Var/Yok               Tarih     No          Tarih  No               Adı     Uygundur

       

 1. Def, …..    …….           ………………..      ……………………………     ……………..
 2. Kebir, …..    …….           ………………..      ……………………………     ……………..
 3. ve Bilanço Def. …..    …….           ………………..      ……………………………     ………..
 4. Yön. Krl Karar Def. …..    …….          ………………..      ……………………………     …………..
 5. Krl. Karar Def.        …..    …….           ………………..      ……………………………     …………….
 6. Ortaklar Pay Defteri ……   …….       ………………..
 7. Evrak Kayıt Defteri …….   …….     …………………

 

Envanter defterine bilançolar işlenmiştir/işlenmemiştir.

 1. Defter ve belgeler 10 yıl süreyle saklanmaktadır / saklanmamaktadır.
 2. Tahsilat ve ödemelerin tümü kanunen geçerli belgelere dayanmamaktadır/ dayanmaktadır.

V- BİLANÇO, GELİR GİDER FARKI HESABI VE MALİ DURUM

 1. Bilanço ve Gelir/Gider Tablosu, kayıtlara ve muhasebe standartları ve ilkelerine

uygundur / uygun değildir. (uygun değilse açıklayınız) :…………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………….

 1. Bir önceki yıla ait Tahmini Bütçe ile gerçekleşen bilanço uyumludur / uyumlu değildir. (uyumlu değilse açıklayınız) : ………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………….

 1. Hazır Değerler Tutar
 2. ………………………………………………………………. ………………………………………………..
 3. ………………………………………………………………. ………………………………………………..
 4. ………………………………………………………………. ………………………………………………..
 5. Menkul Kıymetler Tutar
 6. ………………………………………………………………. ………………………………………………..
 7. ………………………………………………………………. ………………………………………………..
 8. ………………………………………………………………. ………………………………………………..

Bu hesaplardaki tutarların sayımı yapılmış olup fiilen bulunduğu / bulunmadığı tespit edilmiştir.

 1. Kooperatif Alacakları

Alacağın Türü                      Borçlu Adı           Tutarı      Nedeni         Tahsil Tarihi

 1. ……………………………………………………………………………………………………………………..
 2. ……………………………………………………………………………………………………………………..
 3. ……………………………………………………………………………………………………………………..
 4. Avanslar

Avans Verilen Kişi              Konusu Verildiği Tarih    Tutar       Kap. Tarihi …………………………………       ………………       ……………….       …………………   ………………..

…………………………………       ………………       ……………….       …………………   ………………..

…………………………………       ………………       ……………….       …………………   ………………..

…………………………………       ………………       ……………….       …………………   ………………..

 

 1. Kooperatif Borçlarının Dökümü

Borcun Konusu           Alacaklısı                Tutar                Ödenen              Bakiye …………………………      ………………………        ……………….       ………………         …………… …………………………      ………………………        ……………….       ………………         …………… …………………………      ………………………        ……………….       ………………         ……………

 

 1. Ortaklardan

Toplam Alacak Miktarı                               Tahsil Edilen                         Bakiye ………………………………………………………….    ………………………………….       …………………

………………………………………………………….    ………………………………….       …………………

………………………………………………………….    ………………………………….       …………………

Tahakkuk Eden Gecikme Faizi                  Tahsil Edilen                         Bakiye ………………………………………………………….    ………………………………….       …………………

………………………………………………………….    ………………………………….       …………………

………………………………………………………….    ………………………………….       …………………

 1. Kooperatifin Ödediği Faiz

Kurum                                   Tutarı                        Ödenen                       Bakiye

…………………………                 ………………………         ……………………           …………………

 1. Kooperatifin Ödediği Gecikme Cezası

Kurum                                   Tutarı                        Ödenen                       Bakiye

…………………………                 ………………………         ……………………           …………………

 1. Genel Yönetim Giderlerinin usulüne uygun, Kooperatifin iş hacmiyle uyumlu olup olmadığı:

…………………………………………………………………………………………………………………

 1. İlgili faaliyet döneminde gerçekleşen farkın: Müsbet          Menfi

1163 Sayılı Kooperatifler Kanunu ve Anasözleşmesine  uygun olarak işlemlerinin yapılıp / yapılmadığı ………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………….

 1. Mali duruma ilişkin genel değerlendirme:

 

VI- ARSA ALIMI VE İNŞAAT ÇALIŞMALARI

 1. a) Alınan arsanın Genel Kurul kararlarına ve kooperatif amaçlarına uygun olup olmadığı : ……………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………

 1. b) Arsanın Alım Bedeli Yapılan Ödeme Tutarı Bakiye Borç

………………………………………        ……………………………………………..      ……………………………

………………………………………        ……………………………………………..      ……………………………

 1. a) Projelerin ilgili Belediyece onay tarihi:
 2. b) Yapı Ruhsatının Tarih ve Numarası:
 3. (Teknik) Yapılan sözleşmeler kooperatif menfaatlerine, ihale sonucuna veya piyasa koşullarına uygundur/ uygun değildir.
 4. Yükleniciye yapılan Ödemeler :

Ödeme Tarihi                             Tutarı                                    Avans/Hakediş

……………………………………….       ………………………………           ……………………………………..

……………………………………….       ………………………………           ……………………………………..

……………………………………….       ………………………………           ……………………………………..

Yükleniciye yapılan ödemeler sözleşmeye uygundur/ uygun değildir.

 1. (Teknik) hak ediş raporları uygundur/ uygun değildir
 2. (Teknik) İnşaat, projeye ve ruhsata uygundur / uygun değildir
 3. İmalatın iş planlarına uygun olup olmadığı uygun değilse aksaklığın nedenleri : ………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

 1. a) Yapılan Müşterek Altyapının

Cinsi                                            Miktarı                                  Tutarı

……………………………………….       ………………………………           ……………………………………..

……………………………………….       ………………………………           ……………………………………..

……………………………………….       ………………………………           ……………………………………..

……………………………………….       ………………………………           ……………………………………..

 1. b) Yapılan Arsa Tahsisi :

Tahsis Yapılan Birlik                Tahsisin

veya Koop.                                  Mik.(m2)        Tutarı        Tahsil Edilen        Bakiye

……………………………………….       ………………      ……………….     …………………..    ……………..

VII- AÇIKLAMALAR :    

 1. Kur’a Çalışması : ………………………………………………………………………………………..
 2. Tapu işlemleri : ………………………………………………………………………………………..
 3. Tasfiye Çalışması : ………………………………………………………………………………………..
 4. Gerekli Görülen Diğer Hususlar : ………………………………………………………………………………………..
 5. İncelemeler sırasında eksiklik ve kanuna aykırılık tespit edilmiş ise yapılacak işlem:

SONUÇ :

Kooperatifin işlem ve hesaplarının incelenmesi sonucunda, yönetim kurulu üyelerinin ibra edilmesi / ibra edilmemesi kanaatine ulaşılmış olup, durum genel kurulun takdirine sunulur.

 

 

………………………..                                 ………………………..

Denetim Kurulu Üyesi                                  Denetim Kurulu Üyesi

 

 

 

Bakanlık Temsilcisinin Katılmaması Halinde Genel Kurul

                                    Toplantı Tutanağı ÖRNEĞİ:

 

GENEL KURUL TUTANAĞI

 

S.S…………… KONUT YAPI KOOPERATİFİNİN …… hesap yılı olağan genel kurul toplantısı yapılmak üzere …/…/… …… günü saat ……. da “……………” adresinde toplanıldı.  Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Temsilcisi 1 (bir) saat beklenildi. Bakanlık Temsilcisi gelmediği için toplantının saat …:00’de başlatılmasına çağrıyı yapan organca (yönetim kurulu) karar verildi.

 

Toplantı açılmadan önce yapılan incelemelerde;

 

Genel Kurul toplantısına başlamadan önce yapılan incelemelerde; Genel Kurul toplantısı ile ilgili duyurunun toplantı yer ve gündemi gösterilerek …./…./… tarihinde (Rakamla)……… (Yazıyla) ortağa …………………… PTT Şubesinden taahhütlü olarak gönderildiği, ………. ortağa da …/…/… – …/…/… tarihleri arasında imza karşılığında tebliğ edildiği anlaşılmıştır.

GÜNDEM MADDELERİ

Gündem 1 – (Yoklama ve açılış)

Yönetim Kurulunca, 1163 sayılı Kooperatifler Kanununun 26 ncı maddesindeki niteliklere ve Ortaklar Kayıt Defterindeki kayıtlara uygunluğu onaylanarak hazırlanan ve ortakların imzasına sunulan Ortaklar Listesinde kayıtlı (Rakamla) …………. (Yazıyla) …………..…… ortaktan, (Rakamla) …………. (Yazıyla) …………..…… ortağın asaleten ve (Rakamla) …………. (Yazıyla) …………..…… ortağın vekaleten katılımı ile toplam (Rakamla) ………… (Yazıyla) ………..……. ortağın toplantıda hazır bulunduğu, toplantının açılması için gerekli çoğunluğun mevcut olduğu anlaşılmıştır. Toplantı yönetim kurulu tarafından saat …….’de açılmıştır.

Gündem 2 – (Divan seçimi ve divana imza yetkisinin verilmesi)

Divan başkanlığına …………………….. ,  Katip Üyeliğe …………………… aday gösterildiler. Adayların oybirliğiyle seçilmesine ve genel kurul tutanağını imzalama hususunda yetkilendirilmesine oy birliğiyle karar verildi.

Gündem 3 – (Gündemin genel kurula sunulması ve onaylanması)

Divan heyeti tarafından gündem okunarak gündeme madde ilavesinin olup olmadığı soruldu. Gündeme ilişkin ortaklar tarafından herhangi bir itiraz olmadı ve gündem oybirliğiyle kabul edildi. Gündemin diğer maddelerine geçilmesine karar verildi.

Gündem 4 – (… …)

… … …

 

Gündem … – (Dilek ve temenniler)

Dilek ve temenniler bölümünde görüş bildiren olmadı ve toplantı saat ……………’da kapatıldı.

 

Divan Üyeleri                                                      Bakanlık Temsilcisi KATILMADI

    Divan Başkanı              Katip Üye

 

HAZİRUN CETVELİ
T.H.S.S. / S.S.  ……………………………………………………… Kooperatifinin    …… / …… / ………… tarihinde yapılan
 ………………. Yılına ait Olağan/Olağanüstü Genel Kurul Toplantısına ait Hazirun Cetveli
SIRA NO ORTAK SIRA NO PAY SAHİBİNİN ADI SOYADI T.C. KİMLİK NO İKAMETGAH ADRESİ HİSSE ADEDİ TEMSİL ŞEKLİ ASALETEN/VEKALETEN TEMSİLCİNİN                        ADI SOYADI İMZA
1                
2                
3                
4                
5                
6                
7                
   HAZİRUN CETVELİNDE GÖSTERİLEN ORTAKLIK VE SERMAYE YAPISI ORTAKLAR DEFTERİNE UYGUNDUR.
       Kooperatif Ortak Sayısı:
YÖNETİM KURULU        Kooperatif Hisse Adedi:
                    Adı – Soyadı – İmza                 Adı – Soyadı – İmza Adı – Soyadı – İmza        Mevcut Toplantı Nisabı:
       Asaleten                      :
       Vekaleten                    :
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Divan Başkanı Katip Üye               (varsa) Oy Toplayıcı
Temsilcisi                                           
Adı – Soyadı – İmza Adı – Soyadı – İmza Adı – Soyadı – İmza               Adı – Soyadı – İmza
Not: Ortakların Türkiye Cumhuriyeti kimlik numaraları (yabancı uyrukluların vergi dairelerinden alınacak vergi numaraları) belirtilecektir.

 

 

 

 

KOOP. ÜNVANI :

 

BAKANLIK DOSYA NO :

 

TİCARET SİCİL NO :

 

Sayı     :                                                                                                                     …/…/…….

Konu   : Temsilci katılmadı yazısı isteği

 

 

ANKARA VALİLİĞİNE

(Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü)

 

S.S. ……………………………………………………………………………….. Yapı Kooperatifi’nin ……………………. tarihinde saat ……………. de gerçekleştirilen ………….…………. hesap yılı olağan/olağanüstü genel kurul toplantısına Bakanlık Temsilcisi katılmamıştır.

Katılmadığına dair yazının tarafımıza verilmesini rica ederiz. …. / …. / 20…..

 

 

ÇAĞRIYA YETKİLİ KİŞİLERİN ADI SOYADI VE TC KİMLİK NUMARALARI;

 

                        Adı-Soyadı                        Adı-Soyadı                               Adı-Soyadı

    TC No                              TC No                                      TC No

                            (imza)                                 (imza)                                      (imza)

 

 

 

 

TELEFON      :

 

ADRES           :

 

 

 

 

EKLERİ                                 :

 

Toplantı Tutanağı (Noter onaylı)                                                      :

Çağrı Cetveli (Taahhütlü Mektup – Elden İmza Karşılığı)               :

Hazirun Cetveli (Ortak TC Kimlik Numaralı)                                  :

Yönetim Kurulu Çalışma Raporu                                                     :

Denetim Kurulu Çalışma Raporu                                                     :

Bilanço ve Gelir-Gider Tabloları                                                      :

Yevmiye Defteri Kapanış sayfası ft.                                                :

Karar Defteri Kapanış sayfası ft.                                                      :

Damga Harcı                                                                                     :

Tahmini Bütçe                                                                                  :

Durum Bildirim Formu                                                                     :

İmza Sirküleri                                                                                    :

 

 

 

“e-kooperatif” Tebliğ Formu

 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yapı kooperatiflerine dair işlemlerin şeffaflığını sağlamak amacıyla hizmete sunulan e-kooperatif bilgi sistemine kooperatif otaklarının kimlik bilgileri (adı, soyadı, T.C. Kimlik Numarası) kooperatif adına kayıtlı taşınmaz bilgilerinin girilmesi zorunlu olup, bu husus 17.11.2016 tarihli ve 29891 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Yapı Kooperatiflerine Ait Bilgilerin Elektronik Ortamda Kaydına Dair Tebliğ ile de duyurulmuştur.

Görevli olunan kooperatifin yukarıda bahsi geçen Tebliğde istenilen bilgileri e-kooperatif sistemine girmek için, genel kurul toplantısının tescilini müteakip tescile dair Ticaret Sicil Gazetesi’nin bir nüshasını İl Müdürlüğüne teslim edileceği, Yönetim Kurulu Üyelerinin e-kooperatif sistemine bilgi girişi yapabilecekleri, bu hususlara aykırı hareket eden yönetim kurulu üyeleri hakkında 1163 Sayılı Kanun’un 90’ıncı maddesinin 5.inci fıkrasına muhalefetten aynı Kanun’un Ek Madde 2’nin 1inci fıkrası uyarınca cezai sorumluluk doğacağı tebliğ edilmiştir.

Bu tebliğ tüzel kişiliğe yapılmış sayılır. Yönetim Kurulu değişikliklerinde yeni seçilen Yönetim Kurulu Üyelerinin bilgilendirilmesi zorunludur. ….. / ….. / 20……

 

S.S. ……………..……………. Kooperatifi Yönetim Kurulu Üyeleri

 

 

(Okudum)                                  (Okudum)                                (Okudum)

 

 

 

 

 

Tebliğ Eden Bakanlık Temsilcisi